Ostoehdot palveluille

Voimassa 1.4.2024 alkaen

Ehtojen soveltamisala:

Näitä ehtoja sovelletaan, kun kuluttaja-asiakas (jäljempänä ”Asiakas”) ostaa Peten
Koiratarvike Oy:n Y-tunnus 1917875-7

Postiosoite: Mäkitorpantie 3 ,00620 HELSINKI

Puhelin: 0800 418410

Sähköpostiosoite: info@petenkoiratarvike.com

tarjoamia turkinhoito-, kynsienleikuu-, eläinlääkäri- koulutus- tai muita eläinten hyvinvointipalveluita (”Palvelu”).

Asiakas voi varata ajan Palveluun puhelimitse, verkossa, myymälässä tai muilla Peten Koiratarvikkeen tarjoamilla tavoilla. Sopimus Palvelusta syntyy, kun Asiakas on varannut ajan Palveluun. Palvelun tarkemmasta sisällöstä sovitaan joko varaushetkellä tai viimeistään silloin, kun eläin tuodaan Palveluun. Peten Koiratarvike toteuttaa Palvelun sen mukaisesti, mitä eläintä tuotaessa on sovittu.

PALVELUIDEN TILAAMINEN EDELLYTTÄÄ NÄIDEN EHTOJEN HYVÄKSYMISTÄ.

Hyväksymällä nämä Ehdot olet samalla tietoinen siitä, että voimme lähettää sinulle tilaukseesi liittyviä sähköposti- ja/tai tekstiviestejä. Pidätämme oikeuden päivittää näitä ehtoja milloin tahansa. Päivitettyjä ehtoja sovelletaan Palveluiden tilauksiin, jotka on tehty uusien ehtojen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Palvelun suorittaminen:

Peten Koiratarvike suorittaa Palvelun sovittuna ajankohtana sekä asianmukaisella huolellisuudella ja ammattitaidolla. Peten Koiratarvikkeella on oikeus harkintansa mukaan kieltäytyä Palvelun suorittamisesta, jos eläintä käytetään poliisikoirana, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen koirana, vartiokoirana, paimenkoirana, rekikoirana, opas- tai avustuskoirana tai muihin vastaaviin tarkoituksiin, joihin voi liittyä ansaintatarkoitus tai joista syistä eläimellä voi olla omistajalleen muuta merkitystä kuin mitä lemmikkieläimellä tavanomaisesti on.

Asiakkaan velvollisuudet: Asiakas vastaa siitä, että:

  • Asiakkaan Palvelun suorittamista varten antamat tiedot, mukaan lukien Asiakkaan yhteystiedot, ovat oikeat.
  • Eläimellä ei Palveluun tuotaessa ole loisia eikä se sairasta mitään tarttuvaa tautia. Mikäli eläin on Palveluun tuotaessa sairastanut tarttuvaa tautia tai sen havaitaan tuoneen loisia, Asiakas vastaa Peten Koiratarvikkeelle sekä kolmansille osapuolille sairaudesta tai loisista aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista täysimääräisesti.
  • Eläin on Palveluun soveltuva (esim. käytöksensä perusteella), ja että Peten Koiratarvikkeelle on annettu kaikki sellaiset tarpeelliset tiedot, joilla voi olla Palvelun suorittamisen kannalta merkitystä. Tällaisia tietoja voi esimerkiksi olla tieto eläimen käytöshäiriöstä tai siitä, että eläimellä on sydän- tai lonkkavika tai se kärsii muusta sellaisesta sairaudesta, joka ei voi tarttua muihin eläimiin tai ihmisiin, mutta jolla voi merkitystä Palvelun suorittamisen kannalta.
  • Eläimellä on Ruokaviraston kulloinkin voimassa olevien suositusten mukaiset voimassa olevat rokotukset.
  • Asiakkaalla on omistusoikeus eläimeen tai hänellä on muutoin laillinen oikeus hankkia eläimelle Palvelu.
  • Asiakas tai Asiakkaan valtuuttama henkilö noutaa eläimen sovittuna ajankohtana. Jos Asiakas viivästyy sovitusta noutoajankohdasta, Asiakas on velvollinen ilmoittamaan viivästyksestä Peten Koiratarvikkeelle heti, kun viivästys on tiedossa, ja Peten Koiratarvikkeella on oikeus veloittaa Asiakkaalta myöhästymisestä Peten Koiratarvikkeelle aiheutuneet kustannukset, kuten eläimen säilytyskustannukset. Peten Koiratarvikkeella ei kuitenkaan ole velvollisuutta säilyttää noutamatta jätettyä eläintä. Mikäli Asiakas ei nouda eläintä sovitusti ja viimeistään saman päivän aikana Palvelua tarjoavan myymälän aukioloaikana, Peten Koiratarvikkeella on oikeus toimia kuin eläin olisi löytöeläin (mm. toimituttaa eläin lain mukaiseen talteenottopaikkaan). Kustannuksista vastaa Asiakas.

Hinnat:

Peten Koiratarvike antaa Asiakkaalle hintatiedon Palvelua varattaessa. Jos Palvelun suorittamiseen on käytetty sellainen Palvelulle varattu aika, joka tavanomaisesti riittää kyseisen Palvelun suorittamiseen, mutta Palvelua ei ole saatu eläimestä johtuvasta syystä (esim. eläimen poikkeuksellinen käyttäytyminen) suoritettua loppuun, Peten Koiratarvikkeella on oikeus veloittaa Asiakkaalta Palvelun koko hinta. Jos Palveluun varattu aika ylittyy Asiakkaasta johtuvasta syystä tai Asiakas pyytää suorittamaan lisätöitä, Peten Koiratarvikkeella on oikeus veloittaa näistä hinnastonsa mukaiset lisämaksut.

Lisätyöt:

Jos Peten Koiratarvike Palvelua suorittaessa havaitsee, että Palvelun suorittamisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista suorittaa sovittuun Palveluun sisältymättömiä lisätöitä, Peten Koiratarvike pyrkii tavoittamaan Asiakkaan puhelimitse pyytääkseen Asiakkaalta luvan lisätöiden tekemiseen. Jos Asiakasta ei tavoiteta, Peten Koiratarvikkeella on siitä huolimatta oikeus ilman Asiakkaan lupaa suorittaa kyseiset lisätyöt ja veloittaa ne Asiakkaalta edellyttäen, että lisätyöt ovat vähäiset euromäärältään tai suhteessa sovitun Palvelun hintaan tai siitä annettuun hinta-arvioon eikä mahdollisesti annettu enimmäishinta ei ylity. Selvyyden vuoksi todetaan, että Peten Koiratarvikkeella ei edellä todetusta huolimatta missään tilanteessa ole velvollisuutta lisätöiden tekemiseen, vaikka ne havaittaisiin tarpeellisiksi.

Itsepalvelupesupaikkaa koskevat erityisehdot:

Peten Koiratarvike tarjoaa Asiakkaan käyttöön Itsepalvelupesupaikan tarvikkeineen sekä pesuaineet. Lisämaksusta Asiakas voi vuokrata pyyhkeitä.

Peten Koiratarvike tarjoaa Asiakkaan käyttöön pesutilan, pesu- ja kuivauslaitteet, ja vastaa niiden kunnosta, mutta muutoin pesupaikan käyttö tapahtuu Asiakkaan omalla vastuulla.

Asiakkaan tulee varmistua, ettei pesupaikalla tarjolla olevissa pesuaineissa ole ainesosia, jotka aiheuttaisivat eläimelle tai Asiakkaalle allergisen reaktion.

Asiakkaan tulee pitää pesupaikalla eläin koko ajan kytkettynä ja valvottuna.

Asiakkaan on noudatettava pesupaikan laitteiden käyttöohjeita ja pesupaikalla olevia tai Peten Koiratarvikkeen henkilöstön antamia muita ohjeita. Pesupaikan myymälän henkilökunta opastaa ja ohjeistaa pesupaikan käytössä tarpeen mukaan.

Käytön jälkeen Asiakkaan tulee siivota pesupaikka varatun ajan sisällä siihen kuntoon, missä se oli ennen Asiakkaan käyttöä. Mikäli Asiakas laiminlyö siivouksen tai ylittää varatun ajan, on Peten Koiratarvikkeella oikeus veloittaa hinnaston mukainen lisämaksu.

Maksuehdot:

Asiakkaan tulee maksaa Palvelu viimeistään eläimen sovittuna noutoajankohtana. Itsepalvelupesupaikan käyttömaksu suoritetaan myymälässä käytön jälkeen. Jos Asiakas ei maksa Palvelua sovittuna ajankohtana, Asiakkaan tulee maksaa viivästyneelle määrälle kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä korvata Peten Koiratarvikkeelle velan perinnästä aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kulut.

Peruutukset ja kuluttajansuojalain mukainen peruuttamisoikeus:

Asiakas voi perua Palveluun varaamansa ajan varausjärjestelmässä lukuun ottamatta eläinlääkäripalveluja. Eläinlääkäripalvelut perutaan soittamalla joko eläinlääkärille tai Peten Koiratarvikkeen asiakaspalveluun. Peruutukset on tehtävä vähintään 12 tuntia ennen varattua aikaa. Tarkemmat ohjeet peruutuksille löytyvät varausvahvistusviestistä.

Kuluttajansuojalain mukainen peruuttamisoikeus

Jos Asiakas on kuluttaja ja jos sopimus on tehty verkkovarauksen kautta tai puhelimitse, Asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa sopimus ilman perusteluja 14 päivän kuluessa sopimuksen tekopäivästä. Jos Asiakas haluaa käyttää tätä peruuttamisoikeuttaan, hänen on lähetettävä Peten Koiratarvikkeelle selkeä ilmoitus päätöksestään peruuttaa sopimus (sähköpostitse lähetetty viesti tai soitto asiakaspalveluun). Asiakkaan on ilmoitettava nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa.

Jotta Asiakas voi käyttää peruuttamisoikeuttaan ajoissa, riittää, että Asiakas antaa tai lähettää ilmoituksen aikomuksestaan käyttää peruuttamisoikeuttaan ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisoikeuden käyttämisen vaikutukset

Jos Asiakas peruuttaa sopimuksen, Peten Koiratarvike maksaa takaisin kaikki Asiakkaan Peten Koiratarvikkeelle mahdollisesti suorittamat maksut. Palautus suoritetaan ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin Peten Koiratarvikkeelle ilmoitettiin Asiakkaan päätöksestä peruuttaa sopimus. Peten Koiratarvike käyttää palautukseen samaa maksuvälinettä, jota Asiakas itse on käyttänyt alkuperäisessä maksussa, ellei Asiakas ole nimenomaisesti sopinut Peten Koiratarvikkeen kanssa toisin. Palautus ei missään tapauksessa maksa Asiakkaalle mitään.

Jos Asiakas on nimenomaisesti pyytänyt, että Palvelu aloitetaan peruuttamisajan kuluessa, Asiakas on velvollinen maksamaan kohtuullisen korvauksen ennen peruuttamisilmoitusta suoritetusta Palvelusta. Korvaus lasketaan suhteellisena osuutena sopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta. Peruuttamisoikeutta ei ole silloin, kun Palvelu on kokonaan suoritettu Asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä ja Asiakas on antanut hyväksyntänsä sille, että peruuttamisoikeutta ei ole Palvelun kokonaan valmistuttua.

Eläimen sairastuminen, loukkaantuminen ja muut ongelmatilanteet:

Asiakas tai eläimen omistaja vastaa eläimen sairaudesta, sairastumisesta, loukkaantumisesta, kuolemasta, katoamisesta tai muusta syystä (esimerkiksi karkaaminen) eläimelle aiheutuneesta vahingosta, ellei vahinko johdu Peten Koiratarvikkeen huolimattomuudesta tai tahallisuudesta. Eläimen sairastuessa tai loukkaantuessa sekä muissa ongelmatilanteissa Peten Koiratarvike pyrkii olemaan yhteydessä Asiakkaaseen hänen ilmoittamiensa yhteystietojen kautta. Asiakas vastaa siitä, että hän on tavoitettavissa Palvelun suorittamisen aikana antamistaan yhteystiedoista. Peten Koiratarvikkeella on oikeus, mutta ei velvollisuutta viedä eläin valitsemaansa eläinlääkäriin hoidettavaksi. Peten Koiratarvikkeella on myös oikeus veloittaa Asiakkaalta lääkärinhoidosta ja lääkityksestä aiheutuneet kulut ja kuljetusmaksut täysimääräisesti, ellei kyse ole Peten Koiratarvikkeen huolimattomuudesta tai tahallisuudesta aiheutuneesta vahingosta. Lisäksi Peten Koiratarvikkeella on oikeus keskeyttää Palvelun suorittaminen ja pyytää Asiakasta noutamaan eläin niin pian kuin mahdollista, jos Palvelua ei eläimestä johtuvasta syystä (esim. eläimen käytöksen vuoksi) voida turvallisesti suorittaa. Peten Koiratarvikkeella on tällöin kuitenkin oikeus periä Palvelun hinta edellä kohdassa ”Hinnat” kuvatun mukaisesti.

Eläimen aiheuttamat vahingot:

Asiakas vastaa täysimääräisesti eläimen aiheuttamista esine- ja henkilövahingoista sekä muista vahingoista paitsi, milloin vahinko on aiheutunut Peten Koiratarvikkeen huolimattomuudesta tai tahallisuudesta.

Virhevastuu:

Peten Koiratarvike vastaa Palvelun virheestä kulloinkin voimassa olevan pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti. Jos Asiakas havaitsee virheen, Asiakkaan tulee esittää Peten Koiratarvikkeelle reklamaatio kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

Henkilötiedot:

Peten Koiratarvike käsittelee Asiakkaan henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Tietoa henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksista on Peten Koiratarvikkeen tietosuojaselosteessa https://www.petenkoiratarvike.com/tietosuoja.

Markkinointi:

Asiakkaalle voidaan lähettää Palveluihin liittyvää asiakas- ja/tai etuviestintää.

Valokuvat:

Peten Koiratarvike voi Asiakkaan suostumuksella ja ilman Asiakkaalle suoritettavaa korvausta ottaa eläimestä valokuvia ja käyttää niitä viestintä- ja markkinointitarkoituksiin valitsemissaan medioissa, mukaan lukien internet ja sosiaalinen media. Peten Koiratarvikkeella ei ole velvollisuutta ilmaista eläimen tai sen omistajan nimeä kuvaa käyttäessään.

Laki ja riidanratkaisu:

Näihin ehtoihin ja Palvelua koskevaan sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopijapuolten väliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin. Jos riidan sopiminen ei onnistu, voit ottaa yhteyden kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/) sekä sen jälkeen pyytää kuluttajariitalautakuntaa (www.kuluttajariita.fi) esittämään ratkaisua.

Voit myös viedä riidan ratkaistavaksi Verkkovälitteisen riidanratkaisun foorumille osoitteessa http://ec.europa.eu/odr. Käytä asian selvittelyn yhteydessä sähköpostiosoitettamme info@petenkoiratarvike.com.

Sinulla on lisäksi oikeus saattaa riita ratkaistavaksi Peten Koiratarvikkeen kotipaikan käräjäoikeuteen tai oman kotipaikkasi tai vakituisen asuinpaikkasi käräjäoikeuteen.